Voorwaarden & hygiënevoorschriften

Houd bij afhalen van maaltijden onderstaande richtlijnen aan:

* Reken niet contant af. Betalingen kunnen via onze app meteen afgerekend worden, dus er hoeft niet met contant geld te worden betaald.

Houd bij het koken onderstaande richtlijnen aan:

* Was je handen goed voor je gaat koken. Dit betekent 20 sec lang, onder stromend water en met zeep. Bekijk hier de instructies van het RIVM. Heb je handschoentjes in huis? Gebruik die dan.
* Nies of hoest niet boven eten om te voorkomen dat je ziekmakers verspreidt via eten. Moet je niezen of hoesten tijdens het eten of het klaarmaken van eten? Nies/hoest aan de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen voor je weer verder gaat met eten (bereiden).
* Verschoon vaatdoekjes en hand- en theedoeken regelmatig. Normaal raden we aan dit 1x per dag te doen, doe dat nu vaker en gebruik het liefst zoveel mogelijk keukenpapier.
* Verhit eten door en door om bacteriën en virussen te doden. Schep eten in de magnetron regelmatig om.
* Zet je koelkast op 4 °C. Eten blijft dan langer goed en bacteriën krijgen nauwelijks een kans.
* Let bij het boodschappen doen op of de verpakking nog heel is, controleer de houdbaarheidsdatum en koop gekoelde producten als laatste. Was je handen goed voor en na het boodschappen doen.
* Was ook fruit en groente altijd goed.
* Zorg voor schoon keukengerei zoals messen, spatels en snijplanken.
* Snijd vlees, vis en groente op aparte snijplanken. Scheid gaar en rauw eten en voorkom kruisbesmetting.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden ( “Voorwaarden” ) en de documenten waarnaar wordt verwezen, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website op het adres https://eetnusnel.nl en/of mobiele toepassingen onder de naam Thuis eten! / Thuis eten - Verkopen. (elk bekend als de “Site” ). Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u zich te onthouden van toegang tot of het bekijken van de Site.

Deze Site (https://eetnusnel.nl) wordt beheerd door- en is een initiatief van ABEELEN Concepts, (KvK-nummer: 80097782) gevestigd op Otterdonk 8 te Dongen in Nederland. ( “wij” “onze” “ABEELEN Concepts” "EET NU SNEL"). Ons BTW-nummer is NL003393588B74.

1.  ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden verwijzen naar en bevatten de volgende aanvullende Voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site:

Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet volgens welke persoonlijke gegevens wij verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door het gebruik van deze Site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Ons privacybeleid omvat ons cookiebeleid waarin informatie over de cookies op onze Site wordt uiteengezet.

2. DIENSTEN

Wij bieden een online voorziening waarmee individuen artikelen kunnen kopen en verkopen en met elkaar kunnen communiceren in het openbaar en privé (de “Diensten“).

U verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in verband met uw gebruik van de diensten.

3. ONZE FUNCTIE

Onze Site is een online plaats voor individuen om artikelen te kopen en verkopen van, aan of met andere individuen. Wij zijn geen partij bij een transactie tussen een koper en een verkoper of twee individuen die ruil of weggave overeenkomen, afgezien van de diensten die wij aanbieden om de transacties mogelijk te maken. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks tussen de koper en de verkoper gesloten. Wij zijn geen partij bij de verkoopovereenkomst en dragen daarvoor geen aansprakelijkheid. Wij kopen en verkopen niet en zijn niet voornemens om de artikelen die worden weergegeven op onze Site te kopen, of te verkopen.

Wij doen geen onderzoek noch bieden wij garanties met betrekking tot de artikelen die op onze Site worden aangeboden of de partijen waarmee u handelt op de Site. Wij hebben geen verplichting om deel te nemen in een geschil tussen kopers en verkopers of partijen bij een ruil of weggave. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om de partijen met wie u handelt te onderzoeken.

4. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Om de Diensten te gebruiken, dient u zich bij ons te registreren door het inschrijvingsformulier in te vullen na op “Registreren” te klikken of door u te registreren met behulp van een aanvaardbare dienst van een derde.

De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18, dient een ouder of voogd (die 18 jaar of ouder is) te registreren om de Diensten namens u te gebruiken. Uw ouder of voogd zal te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het toezicht op uw gebruik van de Diensten en het naleven door u van deze Voorwaarden. EET NU SNEL is gerechtigd om uw ouder of voogd volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te houden voor elke door u gemaakte overtreding van deze Voorwaarden.

U verbindt zich ertoe om alle informatie over u op de Site up-to-date te houden.

U garandeert dat alle informatie die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is. 

5. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord, of ander soort informatie kiest of krijgt aangeboden als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. U dient deze niet vrij te geven aan derden en u dient ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt uit uw account.

U dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via het contactformulier indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, of dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere beveiligingsinbreuk.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons toegewezen, op enig moment buiten werking te stellen indien wij reden hebben om te vermoeden dat er sprake is geweest van een beveiligingsinbreuk of dat wij redelijkerwijs kunnen stellen dat u in verzuim bent gebleven bij het naleven van deze Voorwaarden.

Wij laten meerdere accounts op onze Site niet toe. Mocht EET NU SNEL een redelijk vermoeden hebben dat een lid meer dan één account op de Site heeft aangemaakt (gebruikt) – kunnen wij blokkeren of verwijderen enige van de betrokken accounts.

6. CONTENT DIE U AANBIEDT, FEEDBACK EN PRIVÉ-BERICHTEN

Alle content die u aan ons aanbiedt of enig contact dat u met andere gebruikers heeft, hetzij privé dan wel publiekelijk, dient te voldoen aan onze Regels .

U garandeert dat alle dergelijke content of contact in overeenstemming is met de Regels, en u zult jegens ons aansprakelijk zijn en ons vrijwaren van elke schending van deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van deze garantie.

Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens enige derde voor de inhoud of juistheid van enige content die door u of enige andere gebruiker van onze Site wordt geplaatst.

U verleent ons een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwige, overdraagbaar, in sublicentie te geven, royaltyvrije, onvoorwaardelijke, wereldwijde licentie voor het gebruik, het kopiëren, de verspreiding en vrijgave aan derden van alle content die u aan ons verstrekt.

7. REGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN ARTIKELEN

Met betrekking tot alle artikelen die u te koop aanbiedt via de Diensten:

U dient de juridische en economische eigenaar van dergelijke artikelen te zijn en het recht hebben deze te verkopen;

De verkoop, gebruik of bezit van dergelijke artikelen mag geen inbreuk maken op de rechten van derden en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

Om een artikel aan te bieden dient u een artikelplaatsingsformulier in te vullen en alle informatie op te geven die wij nodig hebben voor alle artikelen die u te koop aanbiedt.

U kunt een Catalogusartikel te allen tijde van de Site verwijderen, voordat u een contract bent aangegaan om het desbetreffende artikel te verkopen.

8. RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) ons en de aangeboden producten, berusten uitsluitend bij EET NU SNEL, en haar leveranciers (verkopers/thuiskeukens). Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website eetnusnel.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief  aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van EET NU SNEL, aan haar leveranciers.

9. KOPEN EN VERKOPEN

Als u een Catalogusartikel koopt of verkoopt kunt u:

Onze betalingsdiensten gebruiken. Zie alsjeblieft de onderdelen 10 tot en met 15 hieronder; Of
Over de voorwaarden met betrekking tot dergelijke transactie gezamenlijk besluiten direct met de andere partij betrokken bij de transactie. U bent dan volledig verantwoordelijk voor dergelijke transactie.

BETALINGSDIENSTEN

Onderdelen 10 tot en met 15 hieronder zijn van toepassing wanneer u kiest voor onze betalingsdiensten.

10. COMMISSIE VOOR BETALINGSDIENSTEN

Wanneer u de betalingsdiensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat EET NU SNEL een vergoeding ontvangt volgens de tarieven en voorwaarden die hier aangegeven staan. EET NU SNEL kan de dit van tijd tot tijd wijzigen.

11. KOPEN VIA DE WEBSITE

Wanneer u onze betalings- en verzenddiensten gebruikt:

Wanneer u op de betalingspagina op “Bevestigen” klikt, erkent en aanvaardt u dat u een contract aangaat met de verkoper om dat Catalogusartikel van haar te kopen.

Wanneer u een contract aangaat om een Catalogusartikel aan te kopen, garandeert u en staat ervoor in dat u wettelijk gerechtigd bent om een dergelijke transactie aan te gaan.

U kunt het contract met de verkoper alleen beëindigen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

12. VERKOPEN VIA DE WEBSITE

Wanneer u onze betalingsdiensten gebruikt:

 1. Een Catalogusartikel dat te koop wordt aangeboden, is een aanbod van een dergelijk artikel door de verkoper, dat door een koper kan worden aanvaard. Zie de paragraaf ‘Kopen via de Website’ hierboven voor meer informatie.
 2. Zodra een gebruiker op de betalingspagina op “Bevestigen” klikt, erkent en aanvaardt u dat u een contract aangaat met de koper om dat Catalogusartikel aan de koper te verkopen.

U kunt het contract met de koper alleen beëindigen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

13. BETALINGSDIENSTEN

Wanneer u gebruik maakt van onze betalingsdiensten:

1.Kopers dienen verkopers te betalen voor Catalogusartikelen met Klarna op de Site

2. Betalingen moeten worden verricht in de valuta die is aangegeven op de Site en alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en andere van toepassing zijnde belastingen, maar exclusief verzendkosten en verzekering.

3. Wanneer de koper en verkoper een contract aangaan voor de aankoop van een artikel onder paragraaf 11. Wij zullen het bedrag niet op de rekening van de verkoper bijschrijven totdat de koper het artikel heeft aanvaard of wordt geacht dit aanvaard te hebben. Zie hiervoor de paragraaf ‘Aanvaarding’ hieronder voor meer informatie.

4. Wij gebruiken een externe dienstverlener om uw betaling te verwerken. Bij het gebruik van onze betalingsdiensten dient u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van betalingsdienstaanbieder Stripe die Klarna aanbiedt als betaalmethode. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van een dergelijke derde.

5. De kosten van onze betalingsdienst en wat wij doorberekenen aan de koper, en het percentage adminstratiekosten / platform kosten dat wij vragen aan de verkoper zijn hier beschikbaar.

6. Het geld dat de verkopers hebben verdiend met het verkopen van artikelen op EET NU SNEL zal worden bewaard in een elektronische portemonnee (wallet). Het geld wordt na het doen van een uitbetalingsverzoek op de Thuis eten - Verkopen-App via onze betalingsdienstaanbieder Stripe naar de verkoper zijn persoonlijke bankrekening overgeschreven binnen 4-5 werkdagen na aanvaarding.

14. AANVAARDING

 1. Om kopers te beschermen zullen wij de aankoopprijs voor een artikel vasthouden tot het moment dat het artikel is afgeleverd of afgeleverd zou moeten zijn na het invoeren van de verificatiecode voor afhalen door de verkoper.
 2. Indien een koper een artikel niet ontvangt omdat de verkoper/thuiskeuken niet thuis geeft, dient de koper ons hiervan op de hoogte te stellen binnen 3 dagen na het plaatsen van een bestelling door middel van de chat-functie.
 3. Indien een koper geen contact met ons opneemt binnen 3 dagen na het niet kunnen ophalen van een bestelling onder paragraaf 14.2 hierboven, wordt de koper geacht het artikel te hebben aanvaard. Bij aanvaarding van een artikel zullen wij de aankoopprijs niet langer vasthouden.

Indien de koper contact met ons opneemt onder paragraaf 14.2 hierboven, zullen wij de aankoopprijs vasthouden, totdat we wederzijds overeengekomen instructies van de koper en verkoper ontvangen met betrekking tot (het ongedaan maken van) de koop. Houd er rekening mee dat de betaalkosten niet vergoed/terugbetaald worden. 

15. VERWIJDERING, WAARSCHUWINGEN, BLOKKERING, OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Wij mogen, ter onzer keuze, waarschuwingen afgeven, uw toegang tot deze Site en/of Diensten (of enige onderdeel hiervan) opschorten, blokkeren of beëindigen of geüploade content verwijderen, met inbegrip van en zonder enige beperking van elk Catalogusartikel indien:

u deze Voorwaarden schendt of wij vermoeden dat u deze Voorwaarden schendt;

u handelt op een wijze die volgens ons schadelijk is voor onze reputatie;

u de Site of de Diensten op een wijze gebruikt die wij als frauduleus beschouwen.

16. TOEGANG TOT DEZE SITE EN HAAR DIENSTEN EN CONTENT

Wij garanderen niet dat deze Site of hierop vermelde Diensten of content altijd of ononderbroken beschikbaar zullen zijn.

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of enige onderdelen van deze Site of Diensten of vermelde content te verbeteren, wijzigen, veranderen, op te schorten of definitief stop te zetten en om toegang hiertoe te beperken of te verbieden.

17. VELIGHEID

Onze site is SSL beveiligd, maar u bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang tot deze Site te verkrijgen. U dient uw eigen anti-virussoftware te gebruiken.

U mag geen pogingen ondernemen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot deze Site, de server waar deze Site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is aan deze Site.

U mag deze Site niet aanvallen via een “denial-of-service aanval” of een verspreide “denial-of-service aanval”.

Wij zullen elke overtreding aangeven bij de desbetreffende rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen prijs te geven. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht op het gebruik van deze Site onmiddellijk worden beëindigd.

18. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit voor: overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; elk ander type van aansprakelijkheid dat niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt. Wees u ervan bewust dat sommige rechtsgebieden geen vrijwaringsverklaringen van garanties of uitsluitingen van schade toestaan, waardoor dergelijke vrijwaringsverklaringen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
 2. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet, dat deze Site, enige vermelde content en de Diensten: accuraat, volledig, up-to-date of geschikt voor elk doeleinde zijn; of vrij van fouten of verzuim zijn.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle bepalingen, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op deze Site en de hierop aanwezige content en Diensten, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet.
 4. Wij bieden een online voorziening om individuen kennis met elkaar te laten maken voor de onderlinge aankoop, verkoop, ruil en weggave van artikelen en hen publiek en privé te laten communiceren. Kopers, verkopers en partijen bij een ruil of weggave zijn volledig verantwoordelijk voor transacties die via de Site worden aangegaan.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalatigheid van gebruikers van de Site of Diensten, of content die door de gebruikers wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de beschrijvingen of foto’s van artikelen, met inbegrip van hun nauwkeurigheid en volledigheid; de kwaliteit, wettigheid of veiligheid van de artikelen; het eigendomsrecht van de verkoper, ruiler, of schenker op het artikel; het recht van verkopers of kopers om een verkooptransactie aan te gaan of de rechten van de partijen bij een ruil of weggave om een dergelijke transactie aan te gaan.
 6. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven voor claims van derden die voortvloeien uit of verbonden zijn aan uw gebruik of misbruik van de Site of Diensten; of elk gebruik dat in strijd met deze Voorwaarden is.
 7. Met betrekking tot enig geschil dat u zou kunnen hebben met een andere gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord: af te zien van elke claim die u tegen ons zou kunnen hebben in verband met een dergelijk geschil; en ons te vrijwaren voor elk verlies of aansprakelijkheid waar wij aan worden blootgesteld als gevolg van enige tegen ons ingestelde claim door een dergelijke gebruiker en alle andere derden als gevolg van een dergelijk geschil.
 8. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 18.1, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, verspreide “denial-of-service aanval” of ander technologisch schadelijk materiaal die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander intellectueelrechtelijk beschermd materiaal kan infecteren ten gevolge van uw gebruik van onze Site of Diensten of van het downloaden van de hierop vermelde content of op een website waarnaar is gelinkt.
 9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele externe dienstverleners die u in uw account heeft opgenomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke dienstverlener.
 10. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 18.1, accepteert EET NU SNEL geen aansprakelijkheid jegens u, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voor: (a) winst-, verkoop-, zaken-, of omzetderving; (b) onderbreking van commerciële bedrijvigheid; (c) verlies van verwachte besparingen; verlies van een zakelijke belang, goodwill of reputatie; of (d) enige directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, (e) of enige andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit door welke oorzaak dan ook door uw gebruik van de Diensten en onze Site.
 11. EET NU SNEL publiceert het Aanbod namens de thuiskeukens/verkopers op de Site, overeenkomstig de door de verkoper aangeleverde informatie. EET NU SNEL aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op de Site. De thuiskeuken/verkoper kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als de Koper allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch / via de live-chat-functie contact op te nemen met de thuiskeuken voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 12. EET NU SNEL geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Koper duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 13. EET NU SNEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van de Site.

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 18.1, beperken wij onze aansprakelijkheid krachtens deze Overeenkomst, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid voortkomt uit contract, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, tot een maximum van: de betaalde of te betalen aankoopprijs voor het desbetreffende artikel in verband met een claim ontstaan in verband met een transactie op deze Site

19. LINKS NAAR DERDEN EN BRONNEN OP DEZE SITE

Waar deze Site naar andere sites en middelen linkt die aangeboden worden door derden, worden deze links louter te uwer informatie aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over de content van dergelijke sites of bronnen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de content van websites waarnaar wordt gelinkt op onze Site. Dergelijke links dienen niet te worden gezien als onze goedkeuring van de websites waarnaar wordt gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke website.

20. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT

Wij zijn niet in overtreding van deze Voorwaarden, noch aansprakelijk voor vertragingen in of nalaten van de uitvoering van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst indien een dergelijke vertraging of nalaten het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten onze macht. Onder dergelijke omstandigheden zijn wij gerechtigd om een redelijke uitsteltermijn te stellen voor het nakomen van dergelijke verplichtingen.

21. SCHEIDBAARHEID

In het geval dat alle of een deel van de voorwaarden die zijn opgenomen in deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden beoordeeld, zullen dergelijke voorwaarden met betrekking hiertoe worden gescheiden van de overige voorwaarden welke zullen blijven gelden en uitvoerbaar zijn voor zover wettelijk toegestaan.

22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, garanties, toezeggingen, verklaringen en afspraken tussen u en ons, zowel geschreven als mondeling, met betrekking tot de inhoud.

U en wij gaan ermee akkoord dat bij het aangaan van deze Voorwaarden wij niet zijn uitgegaan van verklaringen, vertegenwoordiging, voorstellingen, garanties of toezeggingen (hetzij uit onschuld dan wel onachtzaamheid) die niet zijn opgenomen in deze Voorwaarden of documenten waar hierin naar wordt verwezen. Noch u, noch kunnen aanspraak maken op een claim voor een onschuldige dan wel onachtzame verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op een verklaring in deze voorwaarden of een document waar hierin naar verwezen wordt.

23. TOEPASSELIJK RECHT

Houdt u er rekening mee dat het Nederlands recht van toepassing is op deze Voorwaarden, hun onderwerp en formulering, en alle claims, geschillen of kwesties die hieruit voortvloeien of ermee verband houden.

Indien er een geschil zou ontstaan tussen u en EET NU SNEL, raden wij u sterk aan om eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden.

24. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door een gewijzigde versie op deze pagina te plaatsen onder de volgende omstandigheden: in verband met wijzigingen of verwachte wijzigingen in relevante wet- en regelgeving; in verband met een uitspraak van een rechtbank, toezichthouder of een soortgelijk orgaan, dat bevoegdheid heeft ten aanzien van de Club; om deze voorwaarden billijker of helderder te maken; in verband met veranderingen en ontwikkelingen in de manier waarop ons bedrijf opereert; om vergissingen recht te zetten die wij op een later tijdstip zouden kunnen ontdekken; of in verband met wijzigingen in de marktomstandigheden of standaardpraktijken van de bedrijfssector.

Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren, aangezien uw voortgezet gebruik van deze Site, nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, zal inhouden dat u ermee instemt dat u gebonden bent aan dergelijke wijzigingen.

Iedere door u voorgestelde wijziging van deze Voorwaarden dient schriftelijk/per e-mail aan ons te worden meegedeeld en moet worden goedgekeurd door EET NU SNEL.

CONTACT

U kunt hier contact opnemen met EET NU SNEL: Neem contact op